ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Biz hakda

takmynan1

Biz kim?

Zhengzhou Toppu Industry Co., Ltd. R&D, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän dag magdanlaryny öndürýän hünärmen.Bu pudakda onlarça ýylyň dowamynda kompaniýamyzda köp sanly tejribeli we ökde tehnik we satuw topary bar.
Kompaniýamyzyň önümleri, ýokary hilli we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bilen içerki bazary eýeleýär.Biziň kompaniýamyz müşderileri ýol görkeziji hökmünde kabul edýär, yzygiderli täzelenýär we öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrýar, ýokary aşaga çydamly kompozit materiallary ulanýar, adaty tehnologiýany döwýär we dürli zerurlyklara laýyk gelýän ezmek, gum ýasamak, barlamak, eltip bermek we beýleki önümleri öndürýär. içerki we daşary ýurtly ulanyjylardan.
Uly göwrümli önümçilik liniýalaryny taslamak, öndürmek, gurmak we düzetmek boýunça tejribämiz bar.Şäher gurluşyk galyndylarynyň, metal magdanlarynyň, metal däl magdanlaryň, karýerleriň we awtoulag ýollarynyň, sement zawodlarynyň, polat zawodlarynyň, gurluşyk we beýleki kärhanalar üçin amatlydyr.Esasy önümlerimizde eňek döwüjisi, täsir ediji, konus ýuwujy, gum ýasaýjy maşyn, çekiç döwüji, titreýän ekran, guşak konweýer we titreýän iýmitlendiriji we ş.m. bar. Employeeshli işgärler biziň kompaniýamyza gelmegiňizi mähirli garşylaýarlar.

Daşary ýurt hyzmatdaşlygynda baý tejribe

Önümlerimiz Hindistan, Indoneziýa, Filippinler, Keniýa, Nigeriýa we ş.m. ýaly 120-den gowrak ýurda eksport edildi. Biz size has gowy önümler we hyzmatlar hödürlemek üçin geldik.
Önümçilik we hyzmat bilen subut edilen tehnologiýa
Tejribeli inersenerler enjamlar durnukly işleýänçä tutuş sahypany ugrukdyrýarlar.Bir maşyn şowsuz bolansoň, inersenerler ilkinji gezek ýagdaýy anyklamak we enjam işleýänçä näsazlyklary düzetmek üçin saýtda bolarlar.

hakda (1)

Specialörite gurnama

Zähmet bölünişi bizi hünärli edýär
TOPPU başlangyç maslahat berişden, çözgüt dizaýnyndan, ýerinde gezelençden, maşyn taýýarlamakdan we satuwdan soňky seslenmelere çenli dolandyryş ulgamyny döretdi, hyzmatlar we tehniki goldawlar üpjün edilip bilner ýaly maglumatlaryň çalt we wagtynda berilmegini üpjün edýär.

Maşyn taýýarlamagyň we ibermegiň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün edýän dört ädim
TOPPU elmydama her tapgyrda, esasanam maşyn taýýarlamak we ibermek tapgyrlarynda ussanyň ruhuny goldaýar.

01 Sargyt barlamak

Satuw şertnamasy bilen sargyt yzarlaýjy maşyn taýýarlamak üçin maşynyň we ätiýaçlyk şaýlarynyň modellerini we mukdaryny barlaýar.

02 Gaplanylanda zatlary barlaň

Gaplamakdan we ibermezden ozal, sargyt yzarlaýjysy, zatlaryň ýitirilmezligi üçin gaplanan zatlary gaplaýyş sanawy bilen täzeden barlaýar.

03 Gowşurmazdan ozal hil synagy

Enjamlar öndürilenden soň, hil gözegçisi gözegçilik sanawy bilen her maşynyň hilini berk barlaýar.

04 Gaplamak we daşamak

Professional gaplama we transportyň modully çözgüdi ygtybarly we rahat eltilmegini kepillendirýär.

Satuwdan öňki hyzmat

(1) Model saýlamak teklipleri.
(2) Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda maşynlary dizaýn we öndürmek.
(3) Kompaniýa, ulanyjynyň ýerdäki in engineeringener we tehniki işgärleri üçin sahypany mugt meýilleşdirýär we ulanyjy üçin iň oňat prosesi we shemany düzýär.

Satuwdan soň hyzmat

(1) Gurluşy saýtda ugrukdyrmak üçin tehniki işgärleri düzüň.
(2) Eger enjamyňyz kepillikden çykan bolsa, ätiýaçlyk şaýlaryny Nironyň daşary ýurt ofislerinden satyn alyp bilersiňiz.
(3) Enjamlaryň doly toplumy gurlandan soň, 1-2 günlük tehnik, müşderi kanagatlanýança 1 aýlap ýerinde önüm öndürmäge kömek etmek üçin mugt galar.

hakda (2)