ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

banner-1
banner-2-1
banner-3

Biziňki
önümleri

ZENGZHOU TOPPU

01

Daş ýykyjy maşyn

02

Jübi döwüji zawod

03

Öýjükli maşyn

Daş ýykyjy maşyn
Jübi döwüji zawod
Öýjükli maşyn

hakda
us

ZENGZHOU TOPPU

Zhengzhou Toppu Industry Co., Ltd. R&D, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän dag magdanlaryny öndürýän hünärmen.Bu pudakda onlarça ýylyň dowamynda kompaniýamyzda köp sanly tejribeli we ökde tehnik we satuw topary bar.Kompaniýamyzyň önümleri, ýokary hilli we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bilen içerki bazary eýeleýär.Biziň kompaniýamyz müşderileri ýol görkeziji hökmünde kabul edýär, yzygiderli täzelenýär we öňdebaryjy tehnologiýany ornaşdyrýar, täze ýokary çydamly kompozit materiallary ulanýar.

köpräk oka
2005-nji ýylda esaslandyryldy
2005-nji ýylda esaslandyryldy
20000 inedördül metr ussahana
20000 inedördül metr ussahana
100+ işgäri
100+ işgäri
Countryurt eksporty 50
Countryurt eksporty 50

Biziňki
ýagdaý

ZENGZHOU TOPPU

Henan, Zhengzhou, granit önümçiliginiň liniýasy

Henan, Zhengzhou, granit önümçiliginiň liniýasy

KOPRAK OKA
Luoyang uly gaty gaýany ezýän önümçilik liniýasy

Luoyang uly gaty gaýany ezýän önümçilik liniýasy

KOPRAK OKA
Çinghai derýasynyň daşlary döwýän önümçilik liniýasy

Çinghai derýasynyň daşlary döwýän önümçilik liniýasy

KOPRAK OKA
Şanhaý alýumin magdany önümçilik liniýasynyň gapagy

Şanhaý alýumin magdany önümçilik liniýasynyň gapagy

KOPRAK OKA
“Shanxi” 300-400-nji hek daşy ykjam döwüjiniň önümçilik liniýasy

“Shanxi” 300-400-nji hek daşy ykjam döwüjiniň önümçilik liniýasy

KOPRAK OKA

habarlar

ZENGZHOU TOPPU

takmynan3

Mobile Crusher Mobile Rock Crusher Ulag-dag ...

Soňky ýyllarda täze infrastruktura içerki islegi höweslendirdi we gum we çagyl senagatynyň özgermegine we kämilleşdirilmegine yzygiderli goldaw berdi.Gurluşyk materiallarynda esasy material hökmünde gum we çagyl agregatlary sarp etmegiň ep-esli bölegini tutýar we ...

TOPPU

KOPRAK OKA
takmynan2

Bir tonna haraba näçe daş döwüp biler?

Adatça, daşlara gaýtadan işlenen harabalaryň hasyly 80-90% töweregi, ýagny bir tonna harabalyk 0.8-0,9 tonna daşlary döwüp biler, sebäbi dürli sebitlerdäki harabalyklaryň aýratynlyklary dürli-dürli, meselem: ýapyşyk, poroşok düzümi Toprak we haramlyk bar bolsa, mukdary, çyglylygy we ş.m.

TOPPU

KOPRAK OKA
hakda

Daşlary guma bölýän maşynlar haýsylar?

Derýalarda gazylyp alynmagy gadagan edilenligi we içerki infrastrukturany ösdürmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýän çäge we çäge ýetmezçiligi sebäpli köp adam ünsüni maşyn öndürýän guma gönükdirip başlady.Ezilen daş hakykatdanam gumy çalşyp bilermi?Daşlary döwmek üçin haýsy maşynlary ulanyp bolar ...

TOPPU

KOPRAK OKA

Müşderi
baha bermek

ZENGZHOU TOPPU

Henan, Zhengzhou, granit önümçiliginiň liniýasy

Öndüriji diňe bir ýokary hilli enjamlar we elýeterli bahalar bilen çäklenmän, modeli saýlamaga ýolbaşçylyk etmek, önümçilik meýilnamalaryny düzmek, zawoda ýerinde gezelenç etmek we golaýdaky ulanyjy saýtlaryny barlamak üçin ýeke-täk tehniki hünärmenlere hem eýe.

Luoyang uly gaty gaýany ezýän önümçilik liniýasy

Öndüriji enjamlary gurnamak, işlemek tälimleri we ş.m. jogapkärdir. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň seslenmesini alandan soň, enjamyň ýokary netijeliligini we durnukly işlemegini üpjün etmek üçin müşderiler gije-gündiziň dowamynda 24 sagat jogap berer we müşderiler az sarp ederler we has köp peýda görmek.

Çinghai derýasynyň daşlary döwýän önümçilik liniýasy

Sagatda 150 tonna önüm öndürýän derýa daşyny ezýän önümçilik liniýasyny satyn almak kararyna geldi.Çykyş, iýmitlendirmek we boşatmak zerurlyklaryna laýyklykda hünärmen işgärler modeli saýlamaga ýeterlik derejede kömek etdiler we eňek döwüjini, konus döwüjini, tegelek titreýän ekrany we titreýän iýmitlendirijini tasladylar.Maşyn, konweýer we beýleki enjamlardan düzülen önümçilik meýilnamasy, gurnama, işe girizmek, işe ugrukdyrmak we beýleki hyzmatlara mugt kömek etmek we bilelikde ajaýyp syýahat etmek üçin tehniki topar iberiň.

file_1

Henan, Zhengzhou, granit önümçiliginiň liniýasy

Zimbabwedäki Beston ulanyjy

file_1

Luoyang uly gaty gaýany ezýän önümçilik liniýasy

Zimbabwedäki Beston ulanyjy

file_1

Çinghai derýasynyň daşlary döwýän önümçilik liniýasy

Zimbabwedäki Beston ulanyjy