ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Daşlary guma bölýän maşynlar haýsylar?

Derýalarda gazylyp alynmagy gadagan edilenligi we içerki infrastrukturany ösdürmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýän çäge we çäge ýetmezçiligi sebäpli köp adam ünsüni maşyn öndürýän guma gönükdirip başlady.Ezilen daş hakykatdanam gumy çalşyp bilermi?Daşlary guma bölmek üçin haýsy maşynlary ulanyp bolar?Näçe?Giriş aşakdaky ýaly:
Daş döwmek gumy çalşyp bilermi?
Tebigy derýa çägeleri bilen deňeşdirilende, daş ezilenden soň alnan mehaniki gumyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary nämeler?
hakda
1. Daşy ezmek arkaly alnan mehaniki gumyň inçe moduly önümçilik prosesi arkaly emeli usulda dolandyrylyp bilner we önümçilik ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda gurlup bilner, bu tebigy gum bilen gazanyp bolmaz;
2. Gaýtadan işlenen we ezilen daş has gowy ýelmeşýär, has köp basyşa garşy we has uzak ömri bar;
3. Gum mehanizminiň mineral düzümi we himiki düzümi çig mal bilen gabat gelýär we tebigy gum ýaly çylşyrymly däl.
Gumy ezmek üçin ulanyp boljak daşlaryň köp görnüşi bar, şonuň üçin çig malyň ýetmezçiligi barada alada etmegiň zerurlygy ýok
Käbir adaty daşlar, mysal üçin: granit, bazalt, derýa daşlary, çagyl daşlar, andezit, ritolit, diabaz, diorit, gum daşy, hek daşy we ş.m. ezilip, ýokary hilli maşyn öndürilen gum agregatlaryna gaýtadan işlenip bilner.Müşderiler ýerli magdan we gaýa çeşmelerine görä çeýe saýlap bilerler we çykdajylary tygşytlap bilýän amatly çeşmeleri saýlap bilerler, şonuň üçin umuman alanyňda, daş döwmek gumyň ornuny tutup biler!

Daşlary guma bölýän maşynlar haýsylar?

1. Kesgitli saýtda işlemek
Daş döwüji maşynlar, täsir ediji, VSI döwüjisi we HVI döwüjisi bar.Şeýle-de bolsa, bu ýerde HVI döwüjini ulanmak maslahat berilýär, sebäbi diňe bir güýçli eziji funksiýa däl, eýsem käbir talaplary hem göz öňünde tutýar.Şekil effekti, gaýtadan işlenen gum we çagyl jerimeleri has gowy derejelendirilýär we iňňe çipiniň mukdary az we infrastruktura çäge amallarynda gönüden-göni ulanylyp bilner.Mundan başga-da, enjamyň garaşylýan ezilen çäge mukdary sagatda takmynan 70-585 tonna, aralygy bolsa uly.Müşderiler hakyky zerurlyklaryna görä ýerlikli saýlap bilerler.

2. Ykjam geçiş ähtimallygy ýokary bolan meýdança gurluşygy üçin
Müşderiniň sahypasy düzedilmedik bolsa we geçiş has ykjam bolsa, bu ykjam çäge döwüjini ulanmagyňyz maslahat berilýär, sebäbi sahypa gurşawy ýaly daşarky şertler bilen çäklenmeýär.Pyýada ýöremek, bölünen komponentleriň çylşyrymly saýt infrastrukturasyny gurmak işini ýok etmegi, materiallaryň sarp edilişini we adam sagadyny azaltmagy aňladýar we bu ýerlikli we ykjam giňişlik ýerleşişi enjamyň geçiş döwründe çeýeligini ep-esli ýokarlandyrýar we has amatly edýär. ulanmak.Ruhy rahatlyk!


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr