ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Henan, Zhengzhou, granit önümçiliginiň liniýasy

Önümçilik kuwwaty: 400t / sag
Gaýtadan işleýän material: granit

Granit materialy
Granit kontinental gabygynyň esasy düzüm bölegi, magmanyň ýeriň aşagyndaky kondensasiýasy netijesinde emele gelen çig gaýadyr.Esasy komponentler feldspar, mika we kwarsdyr.Granit gaty we dykyz gurluşy, ýokary güýji, howa garşylygy, poslama garşylygy, könelmegine garşylyk, suwuň pes siňdirilmegi we owadan reňkini ýüz ýyldan gowrak saklap bolýar.Gurluşyk üçin gowy material, ýöne ýylylyga çydamly däl.Binagärlik bezeg taslamalarynda we zal pollarynda ulanmakdan başga-da, açyk asmanda oýmak üçin umumy saýlawdyr.
jghf3

Önümçilik ýagdaýy
Granitiň gatylygy birneme ýokary we daşyň görnüşi gaty uly bolany üçin, köplenç döwüjisi ony çözüp bilmeýär, şonuň üçin ikinji derejeli gaty gaty eziji ulgam zerur.Ilki bilen, granit materialy deslapky ezmek üçin iýmitlendiriji tarapyndan eňek döwüjisine deň derejede iýmitlenýär., soň bolsa öndürilen gödek material konweýer tarapyndan hasam ezmek üçin konus döwüjisine iberilýär, inçe ezilen daş dürli spesifikasiýalaryň daşlaryny we bölejikleriň ululygyna laýyk gelmeýän daşlary barlamak üçin titreýän ekrana iberilýär. talaplar ýene-de konus döwüjisine gaýtarylýar.döwüldi.

Önümçilik ýagdaýynyň artykmaçlyklary:
1. Granit eziji önümçilik liniýasy eziji we şekillendiriş prosesini goşdy, bu diňe bir eziş gatnaşygyny we gaýtadan işleýiş kuwwatyny üpjün etmän, önümçiligi ep-esli ýokarlandyrýar.

2. Egin-eşik bölekleri uzak ömri bolan we müşderilere ep-esli ykdysady peýda getirip biljek içerki ýokary güýçli aşaga çydamly materiallardan ýasalýar.

3. Müşderileriň dürli gaýtadan işlemek isleglerini kanagatlandyrmak üçin müşderileriň gyzyklanmalaryny ideallaşdyrmak üçin dürli enjamlar birleşdirilip bilner.


Iş wagty: Noýabr-29-2022