ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Çinghai derýasynyň daşlary döwýän önümçilik liniýasy

Önümçilik kuwwaty: 400t / sag
Iýmit bölejikleriniň başlangyç ululygy: 700mm
Soňky zyňyndy bölejikleriniň ululygy: ≤40mm

Önümçilik ýagdaýy
Bu Çinghai derýasynyň daşlary döwýän önümçilik liniýasy, ýarym aýlap gözleg geçirenden soň, jenap Wang tarapyndan kesgitlenildi.Köp tarapdan beýleki öndürijiler bilen deňeşdirensoň, Henan Tuopu maşyn öndürijisini saýlady.Ulanyjylaryň pikirine görä, Tuopu maşyn öndürijisini saýlamagyň iki sebäbi bar:

Birinjiden, zawod uly we güýçli.Iň ýokary maşyn zawody, ýarym aýyň içinde baryp gören has uly önümçilik bazasydyr we aksiýa doly;
19
Ikinjiden, jenap Wan Çhengzhouou gelmezinden ozal, iň ýokary maşyn öndürijiniň enjamy barlamak üçin material getirip biljekdigini öwrendi, şonuň üçin gelende çig mal getirdi we enjam synagynyň täsirinden kanagatlandy;

Üçünjiden, iň ýokary maşyn öndürijisiniň berýän hyzmatyndan gaty kanagatlanýaryn.Zawodda bolanymda, soraglarymy jogaplamak, önümçilik liniýasyny mugt dizaýn etmek we ýerinde gurnama we maşyn öndürmek işine ýolbaşçylyk etmek üçin tehniki menejer ýoldaş boldum.

Önümçilik prosesi:
Ulanyjynyň çig mal aýratynlyklaryna we zyňyndy talaplaryna laýyklykda, Tuopu-nyň tehniki dolandyryjysy, gaty gaty materiallary, eňek döwüjileri we konus döwüjileri döwmek üçin demir hyzmatdaşlar bilen enjamlaşdyrylan derýa daşlaryny döwýän önümçilik liniýasyny özleşdirdi.

1. Esasy ezmek tapgyry:
Derýa daşlary deslapky ezmek üçin iýmitlendiriji tarapyndan gödek döwüjä (eňek döwüjä) deň derejede iberilýär we ezilen materiallar indiki tapgyra geçirilýär;

2. Ikinji derejeli eziji tapgyr
Dykylan ezilen derýa daşlary, hasam ezilmegi üçin konweýer tarapyndan konus ýykyjysyna iberilýär.

3. Ekranyň tapgyry
Konus ýykyjy tarapyndan inçejik ezilen derýa daşlary titreýän ekrana girýär we dürli aýratynlykdaky daşlara görkezilýär we talaplara laýyk gelýänler taýýar önüm üýşmesine äkidilýär;

4. ezmek tapgyry
Ekran enjamy tarapyndan barlanylýan talaplara laýyk gelmeýän derýa daşlary, konus döwüjisine gaýtarylyp, taýýar önüm spesifikasiýalarynyň talaplaryna laýyk gelýänçä gaýtadan ezilmeli.


Iş wagty: Noýabr-29-2022