ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Mobile Crusher Mobile Rock Crusher Awtoulagda oturdylan Crusher Crawler Mobile Crusher

Soňky ýyllarda täze infrastruktura içerki islegi höweslendirdi we gum we çagyl senagatynyň özgermegine we kämilleşdirilmegine yzygiderli goldaw berdi.Gurluşyk materiallarynda esasy material hökmünde, gum we çagyl agregatlar sarp etmegiň ep-esli bölegini tutýar, şeýle hem ýaşyl magdanlary, akylly magdanlary, sanly magdanlary we ş.m. döretmegi maksat edinýär. bu nähili enjam?Bu ýerde has giňişleýin maglumat almak üçin sizi alyp barýarys.
Ykjam eziji stansiýa ykjam döwüjisi hem diýilýär.Adaty daş döwmek enjamlaryndan tapawutlanýar.Saýty gönüden-göni saýlap, saýta sürüp we ulagsyz taýýar agregaty gönüden-göni öndürip biler.Aýratynam käbir ownuk eziji ýerler üçin amatlydyr.Mysal üçin, şäher gurluşyk galyndylaryny arassalamakda, onuň üstünlikli işe girizilmegi diňe bir döwülen polat çarçuwanyň gurluşyny we binýady gurmak bilen çäklenmän, köp wagt tygşytlamak bilen çäklenmän, ulanyjynyň maýa goýum girdejisini hem ýokarlandyrýar.
Jübi döwüjiler esasan gurluşyk pudagynda, gum we çagyl zawodlarynda, infrastruktura taslamalarynda, ýol gurluşyk taslamalarynda we beýleki bölümlerde ykjam daş materiallaryny gaýtadan işlemek we öndürmek üçin ulanylýar, bu müşderiler üçin önümçilik çykdajylaryny hakykatdanam azaldyp we has täze iş mümkinçiliklerini döredip biler.
Ulag şassisini saýlamaga görä, ykjam eziji stansiýa iki görnüşe bölünip bilner: teker görnüşi we çekiji görnüşi.Şolaryň arasynda teker ykjam eziji stansiýa esasan kiçi we orta magdany we daş howlulary döwmek, şeýle hem käbir şäher infrastrukturasy, ýollar ýa-da gurluşyk meýdançalary we beýleki ýerler üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, süýreniji ykjam eziji stansiýa, adatça has has gurşawda ulanylýar we hatda uly göwrümli eziji önümçilik liniýalarynda dyrmaşmagy talap edýär.
Ezilen önümleriň dürli nepisligine görä, zawodymyz tarapyndan öndürilen ykjam eziji stansiýa üç kategoriýa bölünip bilner: gödek, orta we inçe, esasan eňek ykjam eziji stansiýa, ykjam eziji stansiýa we konus ykjam döwüjisi., ykjam eziji stansiýa täsir we ş.m. Olary nädip saýlamalydygy barada aýdylanda, hemme zat müşderiniň ýerli çig malynyň görnüşi we önümçilige we taýýar materiallara bolan talaplar bilen kesgitlener.


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr