ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

sanaw_5

Bir tonna haraba näçe daş döwüp biler?

Adatça, daşlara gaýtadan işlenen harabalaryň hasyly 80-90% töweregi, ýagny bir tonna harabalyk 0.8-0,9 tonna daşlary döwüp biler, sebäbi dürli sebitlerdäki harabalyklaryň aýratynlyklary dürli-dürli, meselem: ýapyşyk, poroşok düzümi Toprak we haramlyk mukdary köp bolsa, hasyl has pes bolar.
Mundan başga-da, daşlar gaýtadan işlenilende harabalyklar köp baglanyşyklardan geçmeli bolýarlar we döwüjiler, iýmitlendirijiler, konweýerler we ş.m. ýaly köp sanly tehnika bar we bu işde belli bir mukdarda harabalyk öndüriler. daşlara gaýtadan işlenýär.Daş tozy we dürli bölejik ululykdaky we şekilli daşlara gaýtadan işlemek dürli amallary talap edýär.Bir tonna harabalyk bilen näçe daş döwülip bilner, müşderileriň hakyky zerurlyklaryna, önümçilik proseslerine we ş.m.
Bir tonna harabalyk bilen näçe daşyň döwülip bilinjekdigi näbelliligine garamazdan, degişli eziji enjamlary saýlamaga has köp üns berip bilseňiz, umumy ezmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak hökman has peýdaly bolar!Häzirki wagtda bazarda harabalyk döwüjileriň köp görnüşi bar.Haýsy enjamy saýlamak has gowudyr?Köplenç ulanylýan eňek döwüjisi, täsir ediji, ykjam döwüji we ş.m. Müşderileriň saýlamagy we salgylanmagy üçin iki çözgüt bar.

1-nji shema: Iýmitlendiriji + Eňek döwüjisi + Täsirli ýuwujy + Wibrasiýa ekrany + konweýer
Iýmit bölejikleriniň ululygy: 001200mm
Önümçilik kuwwaty: 50-1000t / sag
Şolaryň arasynda eňek döwüjisi kelläni döwüjisi, garşylyklaýyn döwüji kömekçi inçe ezmek üçin ulanylýar.Müşderiniň elindäki gödek daş granit, mermer we ş.m. ýaly gaty gaýalar bolsa, garşylykly döwüjini konus döwüjisi bilen çalyşmak maslahat berilýär, ýogsa-da.Täsirini garşy hüjüm bilen deňeşdirip bolmaýar, ýöne konus döwüjiniň könelmegine garşylygy ýokary we çykarylyşy has durnukly we ygtybarly!
2-nji wariant: Jübi harabalary
Iýmit bölejikleriniň ululygy: 00800mm
Önümçilik kuwwaty: 40-650t / sag
1-nji shemadan tapawutlylykda, bu konfigurasiýa hereketde çeýe we geçişde amatly bolup, daş materiallaryň daşalmagyny ep-esli azaldyp biler, şeýle hem ýolda we duralgada, esasanam dar we çylşyrymly çygly öndürmek üçin amatly bolar. sebitler!


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr